Wczesne Wspomaganie Rozwoju (WWR)

Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju (WWR) objęte są dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu rozpoczęcia nauki szkolnej
(od 0 do 7 roku życia).

W programie WWR mogą uczestniczyć dzieci, których rozwój przebiega nieprawidłowo z powodu:

– wcześniactwa
– zaburzeń genetycznych i metabolicznych
– wad wrodzonych i uszkodzeń centralnego układu nerwowego
– uszkodzeń narządu zmysłu
– zaburzeń funkcjonalnych aparatu artykulacyjnego
– uszkodzeń aparatu ruchowego
– złożonej wielorakiej niepełnosprawności
– obniżonego napięcia mięśniowego w osi ciała
– zaburzeń emocjonalno – społecznych, np. w przebiegu autyzmu wczesnodziecięcego
– innych przyczyn mających wpływ na prawidłowy rozwój psychoruchowy dziecka

Oddziaływaniami WWR objęci są także rodzice i opiekunowie dzieci.

LOGOPEDIA
FIZIOTERAPIA

Warunki przyjęcia

Dzieci przyjmowane są na zajęcia z zakresu WWR na podstawie opinii
o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju, wydawanej przez Publiczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

Rodzice powinni zwrócić się z wnioskiem o wydanie takiej opinii do stosownej poradni, jak również – jeżeli zajdzie taka potrzeba – dostarczyć do poradni zaświadczenie od lekarza o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

 

Zajęcia w ramach WWR są bezpłatne,
obejmują od 4 do 8 spotkań
w miesiącu

Cele i metody pracy WWR

Wczesne wykrycie trudności w rozwoju psychoruchowym zapobiega późniejszym deficytom przedszkolno-szkolnym. Głównym celem zajęć
z wczesnego wspomagania rozwoju jest pomoc dziecku w pełnym wykorzystaniu jego potencjału rozwojowego oraz poprawy jakości życia,
a także zapewnienie mu dobrego dzieciństwa od chwili narodzin. Zajęcia obejmują sferę psychoruchową, motorykę dużą i motorykę małą, skupiają się na rozwoju funkcji poznawczych oraz komunikacyjnych dziecka.

Wczesne wykrycie trudności w rozwoju psychoruchowym zapobiega późniejszym deficytom przedszkolno-szkolnym.

TERAPIA WZROKU
INTEGRACJA SENSORYCZNA2
3af
ĆWICZENIA POSTRZEGANIA I PAMIECI

Na podstawie diagnozy potrzeb i możliwości dziecka oraz wywiadu
z rodzicami, opracowywany jest indywidualny program terapeutyczny WWR (IPET – WWR). Podczas terapii kładziemy duży nacisk na współpracę
z rodzicami; otrzymują oni instruktaż, porady, a także wsparcie w zakresie własnego postępowania z dzieckiem. Wspólnie z rodzicami oceniamy
i wzbogacamy program o inne elementy.

W terapii WWR wykorzystujemy metody takie, jak:
– Integracja Sensoryczna
– Metoda Hallwick
– Terapia Ręki
– Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
– Sensoplastyka
– Terapia Snoezelen
– Dogoterapia
– Alpakoterapia
– Stymulacja bazalna
– Neuroflow Trening Słuchowy
– Makaton
– Metoda P. Dennisona
– Metoda Werbo-tonalna
– Metoda krakowska: symuliczno-sekwencyjana nauka czytania
– Integracja odruchów twarzy wg. S. Masgutowej
– masaże: logopedyczny, fizjoterapeutyczny
– Połączona Terapia Logopedyczno – Pedagogiczno – Psychologiczna.

ZAJECIA RUCHOWE

Podziel się stroną z innymi, naciśnij poniższy przycisk !!!

Theme: Overlay by Kaira